Apostila z Grécka

Legalizačné centrum zabezpečuje apostilu na takmer všetky typy dokumentov vydaných v Grécku. 

Apostila sa vydáva väčšinou na originál dokumentu, preto sa často vyžaduje následne úradný preklad. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana.

Cena: od 195 EUR

Grecko

Požiadavky na apostilu v Grécku

Grécko pristúpilo k Haagskemu dohovoru o zrušenie požiadavky legalizácie zahraničných verejných listín z roku 1966. Preto pre použitie dokumentov vydaných v Grécku sa nevyžaduje vyššie overenie (superlegalizácia) ale postačuje apostila.

 • Apostilovať je možné  originál dokumentu alebo jeho notársku kópiu 
 • Nie je možné apostilovať dokumenty, ktoré obsahujú cudzie pečiatky alebo iné označenia. Dokument musí byť taktiež v dobrom stave a pečiatky, ktoré na dokumente sú musia byť dobre čitateľné. 
 • Doložka apostille je pečiatka, ktorá má obdĺžnikový tvar. Údaje na pečiatke sa vypĺňaju vždy v gréckom jazyku a nadpis pečiatky obsahuje nevyhnutne aj francúzsky nadpis Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

Ktoré grécke dokumenty je možné apostilovať

 • Rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy
 • Výpis z registra trestov
 • Doklady o vzdelaní (vysvedčenia, diplomy)
 • Výpis z obchodného registra
 • Rozhodnutia súdu
 • Notársky overené kópie dokumentov
 • Notársky overené preklady
 • Dokumenty, na ktorých bol osvedčený podpis noátrom (plné moc, vyhlásenie atď.)
 • Obchodné dokumenty (stanovy, osvedčenia o registrácii, daňové registrácie atď.)

Špecifiká pri jednotlivých dokladoch

Doklady o vzdelaní

Pri diplomoch, vysvedčeniach a iných dokladoch o vzdelaní nadobudnutom v USA sa väčšinou apostiluje notársky osvedčená kópia. 

Stačí nám doručiť originál dokladu, my následne zabezpečíme jeho overenú kópiu a následne apostilu. 

Plné moci od notára

Apostiluje sa priamo originál dokumentu. Záleží na tom, v ktorom štáte dokument notár osvedčil. Podľa toho sa zabezpečí aj apostila.

Príklad: Ak bol dokument overený u notára v New Jersey, je nutné apostilovať dokument priamo v New Jersey (State of New Jersey) a pod..

Prečo riešiť apostilu cez legalizačné centrum

 • 11 ročné skúsenosti s apostilou takmer z celého sveta
 • Konateľ legalizačného centra je advokát s licenciou v slovenskej a českej advokátskej komore
 • Zabezpečujeme taktiež úradné preklady dokumentov
 • Zahraničné dokumenty prejdú prvotnou revíziou zdarma, či ich vôbec je možné apostilovať. Pokiaľ váš dokument nie je možné apostilovať, navrhneme aké sú ďalšie možnosti

Mám záujem o apostilu z Grécka

Grécko