LC Bratislava s.r.o.

Sídlo: Pluhová 17 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03

IČO: 52 590 518

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č: 140414/B

DIČ: 2121093436

Adresa elektronickej pošty: office@akmv.sk

Tel. č.: 0907 999 909

AKMV Company Services Bratislava s.r.o.

Sídlo: Pluhová 17 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03

IČO: 50 465 554

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č: 113709/B

DIČ: 2120340101

Adresa elektronickej pošty: office@akmv.sk

Tel. č.: 0907 999 909

LC BA s.r.o.

Sídlo: Pluhová 17 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03

IČO: 55 802 478

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č: 173083/B

DIČ: 2122089970

Adresa elektronickej pošty: office@akmv.sk

Tel. č.: 0907 999 909

Legalizačné centrum Bratislava s.r.o.

Sídlo: Pluhová 17 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03

IČO: 53 810 287

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č: 152943/B

DIČ: 2121499534

IČ DPH: SK2121499534

Adresa elektronickej pošty: office@akmv.sk

Tel. č.: 0907 999 909

Legalizačné centrum s.r.o.

Sídlo: Pluhová 17 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03

IČO: 53 389 425

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č: 148938/B

DIČ: 2121370493

Adresa elektronickej pošty: office@akmv.sk

Tel. č.: 0907 999 909

MC Bratislava s.r.o.

Sídlo: Pluhová 17 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03

IČO: 55 888 836

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č: 174369/B

DIČ: 2122124972

Adresa elektronickej pošty: office@akmv.sk

Tel. č.: 0907 999 909

Každá z uvedených spoločností je poskytovateľom služieb a na každú z uvedených spoločnosti sa jednotlivo vzťahujú nižšie uvedené informácie:

Informácie k možnosti spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby

Spotrebiteľ môže aj bez uvedenia dôvodu výlučne v prípadoch uzatvorenia zmluvy na diaľku (online, telefonicky a pod.) odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby do 14-tich dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 14-tich dní na odstúpenie od zmluvy  v a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Reklamácia Služby

Poskytovateľ služby zodpovedá za to, že poskytovaná služba bude spĺňať dohodnuté požiadavky a všeobecné požiadavky na službu počas celej doby poskytovania služby. Pokiaľ sa spotrebiteľ domnieva, že služba nebola v súlade s dohodnutými požiadavkami, môže si u poskytovateľa služby uplatniť reklamáciu.

Poskytnutie služby je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,  a vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v zmluve o poskytnutí služby.

Poskytnutie služby je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak je poskytnutá v súlade s právnymi predpismi, odbornými normami a postupmi a v súlade s tým, čo môže spotrebiteľ pri poskytovaní takejto služby dôvodne očakávať vzhľadom na povahu služby.

Vadu možno vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni poskytovateľa služby, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania poskytovateľa služby.

Poskytovateľ služby poskytne spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom. Poskytovateľ služby v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

Ak poskytovateľ služby odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť poskytovateľa služby za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a poskytovateľ služby nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.

Ak poskytovateľ služieb zodpovedá za vadu služby, spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady, právo na primeranú zľavu z ceny za poskytnutie služby alebo právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť. Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady poskytnutím náhradnej služby alebo odstránením vady služby. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom spôsobil spotrebiteľovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala služba bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob spôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti.

Poskytovateľ služby môže odmietnuť odstránenie vady, ak poskytnutie náhradnej služby alebo odstránenie vady služby nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny za poskytnutie služby alebo môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak poskytovateľ služby spotrebiteľovi neposkytol náhradnú službu ani vadu služby neodstránil, ak poskytovateľ služby odmietol odstrániť vadu, služba má vadu napriek poskytnutie náhradnej služby a / alebo odstráneniu vady, vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu alebo odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby, alebo poskytovateľ služby vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby, ak je vada služby zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že vada je zanedbateľná, znáša poskytovateľ služby.

Poskytovateľ služby poskytne náhradnú službu alebo odstráni vadu služby v primeranej lehote po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu služby a účel, na ktorý spotrebiteľ službu požadoval.

Informácie o alternatívnom riešení sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služby vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že poskytovateľ služby porušil iné práva, ktoré mu ako spotrebiteľovi prináležia. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľ služby na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Tým nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Dozorný orgán

Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.