Apostila diplomov a dodatkov k diplomu

Overenie školy, ktorá dokument vydala. 

Apostila sa vydáva výhradne na originál diplomu alebo jeho dodatku. Väčšinou budete potrebovať aj úradný preklad. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 102 EUR
Termín dodania: 7 – 20 dní

Diplomy 

Na to, aby mohli byť diplomy apostilované / superlegalizované pre použitie v zahraničí, musia byť opatrené správnymi pečiatkami danej školy a podpismi oprávnených osôb (podpisom riaditeľa školy, rektorom, prorektorom, dekanom alebo prodekanom).

Dodatky k diplomom 

Tak niektoré vysoké školy ako aj zamestnávatelia vyžadujú pri prijímacom procese v zahraničí nielen diplom, prípadne vysvedčenie, ale aj dodatok k diplomu. Ak sa používa dodatok k diplomu v zahraničí, nevyhnutnosťou je opatrenie originálu dodatku apostilou alebo konzulárnou superlegalizáciou (v závislosti od krajiny vydania).

Ak listiny pozostávajú z viacerých strán a je na nich len jeden podpis, vyžaduje sa, aby boli zviazané a opečiatkované príslušnou vzdelávacou inštitúciou.

Apostila-diplom

Mám záujem o apostilu diplomu alebo dodatku k diplomu

Doklady o vzdelaní